fbpx

Tusem Deneme Pdf İndir

306
Tusem Deneme Pdf İndir
ads

Tusem DENEME SINAVI TESTİ SORULARI

Tusem Deneme Pdf İndir

En Alttan İndir !

Temel Tıp Bilimleri Testi ve Açıklamalı Cevapları

DENEME SINAVI SORU DAGILIMI

 • TEMEL BILIMLER

 

 1.  1-14 : Anatomi
  15 -22 : Histoloji Embriyoloji
  23-32 : Fizyoloji
  33-54 : Biyokimya
  55-76 : Mikrobiyoloji
  77-98 : Patoloji
  99 -120 : Farmakoloji

 

 • KLINIK BILIMLER
 1. 1-42 : Dahiliye (Dahiliye • Dahiliye Klinik Stajları)
  43-n : Pediatri
  73-108 : Genel Cerrahi (Gene Cerrahi • Cerrahi küçük Stajlar)
  109 – 120: Kadın doğum

 

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

1. Otuz beş yaşında erkek hasta göğüs ağrısı nedeniyle acil
servise başvuruyor. Yapılan kardiyak enzim analizinde
hastanın troponin seviyeleri yüksek tespit ediliyor.
Bu hastada aşağıdakilerden hangisi en düşük olasılıklı
tanıdır?

A) Non-ST eleve miyokard infarktüsü
B) ST eleve miyokard infarktüsü
C) Stabil angina pektoris
D) Takotsubo kardiyomiyopatisi (Stres kardiyomiyopatisi)
E) Akut miyokardit

1 – C
Troponin yüksekliği ile giden bir göğüs ağrısı kliniği soruda verilmiş.
Ağrının karakteri ve süresi ile ilgili yönlendirici ek bilgi
verilmemiş. Burada hemen düşünmemiz gereken troponin de-
ğerinin şıklardaki hastalıklardan hangisinde normal beklendiği
olmalıdır. Stabil angina pektoriste troponin değerleri normal
olarak beklenir. Troponin değerinin yüksekliği akut koroner
sendromlarda, kalp kasını ilgilendiren inflamatuar hastalıklarda
(miyokardit, perikardit) ve bazen pulmoner emboli gibi kalp
üzerinde akut basınç yükü oluşturan durumlarda yükselebilir.

 

2. Çarpıntı şikayeti ile başvuran kırk bir yaşında kadın hastanın
yapılan tetkiklerinde hemadinamiyi bozmayan
yüksek ventrikül hızlı ve dar QRS kompleksli supraventriküler
taşikardi tespit ediliyor.
Aşağıdaki ilaçlardan hangisi bu hastada kalp hızını dü-
şürmek için kullanılamaz?

A) Digoksin B) Verapamil
C) Metoprolol D) Prokainamid
E) Lidokain

2 – E
Klinik ile beraber sorulmuş bir farmakojik bilgi sorusu. Supraventriküler
taşikardilere yaklaşımda en önemli klinik bilgi soruda
aslında verilmiştir. Hemodinamisi stabil olan hastalarda
acil kardiyoversiyon endikasyonu yoktur. bu hastalarda vagal
manevralar ya da medikal tedavi ile hız kontrolü sağlanabilir.
Bu açıdan hastalarda mutlaka AV nod ve/veya atrial etkisi olan
antiaritmik ilaçlar kullanılmalıdır. Klas 1b olan lidokainin supraventriküler
taşikardilerde etkinliği bulunmamaktadır. Temel
olarak ventriküler taşikardilerde kullanılmaktadır. Supraventriküler
taşikardilerde ilk tercih edilecek medikal ajan adenozin
olmalıdır, daha sonrasında verapamil yada diltiazem tercih
edilir. Şıklarda yer alan diğer ilaçlarda kullanılabilmektedir.

 

3. Altmış yaşında erkek hasta efor ile artan nefes darlığı
ve ayaklarında şişme şikayetleri ile başvuruyor. Alınan
anamnezde hastanın aynı zamanda son birkaç haftadır
düz yatmakta zorlandığı ve ancak 3 yastıkla uyuyabildiği
öğreniliyor. Yapılan ekokardiyografide anterior ve lateral
duvarda akinezi görülüyor ve sol ventrikül ejeksiyon
fraksiyonu %17 hesaplanıyor. EKG de kalp hızı 88/dk ve
geniş QRS kompleksleri saptanıyor.
Aşağıdakilerden hangisi bu hastada uzun dönemde
mortaliteyi azaltmaz?

A) Levosimendan
B) Bisoprolol
C) ICD takılması (implantable cardioverter defibrillator)
D) Spiranolakton
E) Ramipril

3 – A
Kalp yetmezliğinde mortaliteyi azaltan tedavi yaklaşımları her
sınavda çıkabilecek en önemli noktalardan biridir. Bu nedenle
küçük ayrıntıların bile önemli olduğu bir konudur. Düşük
ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliğinde mortaliteyi azaltan
temel ajanlar b-blokerler (karvedilol,bisoprolol,metaprolol
ve nebivolol), ACE inhibitörleri ve ARB, Aldosterone reseptör
inhibitörleri ve hidralazin+nitrat kombinasyonudur. Sol ventrikül
ejeksiyon fraksiyonu %35in altında olan ve maksimum
tedaviye rağmen kalp hızı >70 olan hastalarda ivabradin’in
de mortaliteyi azalttığı gösterilmiş ve kılavuzlara girmiştir.
Yine ejeksiyon fraksiyonu <%35 olan hastalarda ICD yerleştirilmesi
aritmilere bağlı ani ölüm riskini azaltmaktadır. Geniş
QRS kompleksi olan yetmezlik hastalarında ileti sistemindeki
bloklardan ötürü ventriküler senkroni bozulmaktadır. Bu hastalarda
biventriküler pacemaker senkroniyi sağlayarak ejeksiyon
fraksiyonunda yükseklişe ve mortalitede azalmaya neden
olmaktadır. İnotrop ajanlar mortalitede azalmaya neden
olmadan semptomatik rahatlama sağlar.

 

4. Uzun yıllardır bilinen bir kapak hastalığı olduğu söyleyen
ve nefes darlığı ile başvuran hastanın yapılan ekokardiyografisi
sonucunda sol atrial dilatasyon ve sağ ventrikü-
ler hipertrofi görülürken sol ventrikül duvarında hipertrofi
ya da dilatasyon görülmüyor.
Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aort yetmezliği B) Triküspit darlığı
C) Aort darlığı D) Mitral darlığı
E) Pulmoner yetmezlik

4 – D
Soruda ekokardiyografi bulguları ile bir kapak hastalığının tanısı
istenmekte. Nefes darlığı bizi direkt olarak tek başına herhangibir
kapak hastalığına yönlendirmez. Kalpte bir odacığın kapak
hastalığından etkilenmesi için ya basınç ya da volüm yükü altında
kalması gerekmektedir. Soruda açıkça sol ventrikülün tamamen
normal olduğu verilmiştir. Fakat hemen dikkat çeken sol
atrial dilatasyon ve sağ ventriküler hipertrofidir. Mitral kapak
darlığında sol ventrikül tamamen normaldir. Sol atrium kronik
olarak basınç yükü altında kalarak dilatasyona gider ve bu dilatasyon
atrial fibrilasyon insidansını dramatik olarak arttırır. Geriye
doğru pulmoner ven basıncı ve sonrasında pulmoner arter
basıncı da yükselerek sağ ventriküler hipertrofiye neden olur.

 

5. Aşağıdaki pnömoni etkenlerinden hangilerinin tanısında
idrarda antijen testi kullanılabilir?

A) Legionella pneumophilia ve Mycoplasma pneumoniae
B) Mycoplasma pneumoniae ve Streptococcus pneumoniae
C) Chlamydia pneumoniae ve Legionella pneumophilia
D) Legionella pneumophilia ve Streptococcus pneumonia
E) Haemophilus influenza tip B ve Legionella pneumophilia

5 – D
Hem Legionella pneumoniae hem de pnömokok (Streptococcus
pneumoniae) tanısında idrarda antijen testi kullanılabilir.
Mycoplasma pneumonia tanısında soğuk aglütinasyon testi
tanıda kullanılabilir. İdrarda antijen testi Legionella pneumophilia
serogrup 1’i yüksek duyarlılıkla saptar. Legionella pnö-
monisinde balgamın Gram boyamasında bol parçalı lökosit
görülmesine rağmen mikroorganizma görülmemesi tipiktir.

 

6. Plevral sıvıda adenozin deaminaz düzeyinin ölçülmesi,
hangi hastalık için bir belirteç olarak kullanılır?

A) Kalp yetmezliği
B) Malign plevral mezotelyom
C) Parapnömonik efüzyon
D) Romatoid plörezi
E) Tüberküloz plörezisi

6 – E
Adenozin deaminaz düzeyi malignitelerde de yükselir ancak
özellikle 70 < tüberküloz için karakteristiktir.

 

7. Aşağıdakilerden hangisi sık rastlanan kronik öksürük
nedenleri arasında yer almaz?

A) Astım
B) Gastroözofageal reflü
C) Bronşiektazi
D) Kalsiyum kanal blokörü kullanımı
E) Postviral öksürük

7 – D
Kronik öksürüğün tanımı 3 haftadan uzun süren öksürük şeklinde
yapılmaktadır. En sık neden postnazal akıntıdır. ACEİ
bunu nedeni olabilmekteyken kalsiyum kanal blokerlerleri kr
öksürüğe yol açmamaktadır

 

8. Astım tanısıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

A) Öksürük persistan ve prodüktiftir.
B) Herhangi bir yaşta görülebilir.
C) Noktürnal semptomlar nadir görülür.
D) Aile öyküsü ile ilişkisi nadirdir.
E) Sigara içimiyle sıkı ilişkilidir.

8 – B
Astım kliniği intermitandır. ataklar halinde gelir, nokturmal öksürüğün
gastroözofageal reflu ile birlikte en sık nedenidir. Aile
öyküsü sıklıkla bulunmaktadır.

 

9. Aşağıdaki anti diyabetik ilaçlardan hangisinin kilo kaybettirici
etkisi bulunmaktadır?

A) Sitagliptin B) Pioglitazon
C) Akarboz D) Dapagliflozin
E) Repaglinid

9 – D
Kilo kaybı, insülin rezistansını kıracağından dolayı, tip 2 DM
tedavisinde oldukça önemlidir. Birçok anti diyabetik ilacın kilo
konusunda etkisi birbirinden farklıdır.
SGLT-2 (sodyum glukoz transporter – 2) inhibitörleri, GLP-1
analogları ve metformin kilo kaybı sağlar. SGLT-2 inhibitörleri
yeni bir grup ilaçtır; böbrekteki bu pompanın inhibisyonu ile
idrarla glukoz atılmasını sağlar. Dapagliflozin (ülkemizde de
onay almıştır), Empaglifozin ve Canagliflozin bu gruptadır.
İnsulin, pioglitazon, glinidler ve sulfonilüre kiloda artışa neden
olur. DPP-4 inhibitörleri ve AGI, kilo konusunda nötrdür.

 • Tusem Soru Kitapları
 • Tusem Soru Kitapları pdf
 • Tusem Farmakoloji
 • tusem deneme pdf
 • tusem soru kitapları
 • tusem küçük stajlar pdf
 • tusem fizyoloji kitabı
 • tusem kitapları pdf
 • tusem mikrobiyoloji pdf
 • tusem deneme sınavı
 • tusem dahiliye pdf
 • tusem patoloji pdf
 • tusem patoloji
 • tusem biyokimya pdf
 • tusem pediatri pdf
 • tusem anatomi pdf
 • Tusem genel cerrahi pdf

Tusem Deneme Pdf İndir !

ads