fbpx

Tustime Deneme Pdf İndir

558
Tustime Deneme Pdf İndir
ads

Tustime DENEME SINAVI TESTİ SORULARI

Tustime Deneme Pdf İndir

Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji,
Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır.

En Alttan İndir !

 

 

1. Aşağıdaki yapılardan hangisi fossa pterygopalatina’nın
duvarlarını oluşturmaz?

A) Tuber maxillae
B) Lamina perpendicularis ossis palatina
C) Processus pterygoideus ossis sphenoidalis
D) Ala major ossis sphenoidalis
E) Ramus mandibula

 

2.
I– Os trapezium
II– Os scaphoideum
III– Os capitatum
IV– Os lunatum
Yukarıda verilen kemiklerden hangisi/hangileri art.
radiocarpalis’in yapısına katılır.

A) I ve II
B) II ve III
C) II, III ve IV
D) II ve IV
E) III ve IV

 

3. Aşağıdakilerden hangisi foramen ovale’den geçen yapıdır?

A) Arteria meningea media
B) Nervus maxillaris
C) Nervus petrosus minor
D) Nervus petrosus major
E) Nervus auriculotemporalis

 

4. Aşağıdaki yapılardan hangisi diaphragma urogenitale
içerisinde yer alır?

A) Glandula bulbourethralis
B) Glandula vestibularis major
C) Bulbus vestibuli
D) Ductus ejaculatorius
E) Glandula prostatica

 

5. Epicondylus medialis’te oluşan bir kırık sonucu n. ulnaris’in
yaralanması aşağıdaki kaslardan hangisinin fonksiyonunu
etkilemez?

A) M. palmaris brevis
B) M. flexor digitorum superficialis
C) M. flexor digitorum profundus
D) M. abductor digiti minimi
E) M. interossus palmaris I ve II

 

6. Aşağıdaki kaslardan hangisi uyluğa adduksiyon yaptırmaz?

A) M. gluteus maximus
B) M. gluteus medius
C) M. pectineus
D) M. gracilis
E) M. adductor magnus

 

 

7. Sol radix pulmonis üst tarafta aşağıdaki anatomik
yapılardan hangisi ile komşuluk yapar?

A) Oesophagus
B) Vena cava superior
C) Vena azygos
D) Arcus aorta
E) Arteria subclavia sinistra

 

8. Vena brachiocephalica’yı oluşturan iki ven aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A) Vena jugularis interna – Vena jugularis externa
B) Vena jugularis interna – Vena cava superior
C) Vena subclavia – Vena jugularis interna
D) Vena subclavia – Vena jugularis externa
E) Vena subclavia – Vena jugularis anterior

 

9. Vv. paraumbilicalis’ler nereye açılırlar?

A) V. umbilicalis
B) A. umbilicalis
C) Ductus venosus
D) V. porta hepatis
E) V. cava inferior

 

10. Aşağıdakilerden hangisi tegmentum mesencephali’de
bulunmaz?

A) Nucleus ruber
B) Lemniscus medialis
C) Lemniscus lateralis
D) Fasciculus longitudinalis medialis
E) Tractus corticonuclearis

 

11. Aşağıdakilerden hangisi bir paravertebral gangliyondur?

A) Ganglion geniculi
B) Ganglion stellatum
C) Ganglion coeliacus
D) Ganglion oticum
E) Ganglion spinale

 

12. Aşağıdakilerden hangisi arteria carotis interna’nın bir
dalıdır?

A) Arteria choroidea anterior
B) Arteria cerebri posterior
C) Arteria superior cerebelli
D) Arteria callosomarginalis
E) Arteria inferior anterior cerebelli

 

13. Plexus brachialis’in truncus superior’u aşağıda verilen
spinal sinirlerden hangileri tarafından oluşturulur?

A) C3–C4
B) C4–C5
C) C5–C6
D) C6–C7
E) C7–C8

 

14. Aşağıdakilerden hangisi tunica vasculosa bulbi’ye ait bir
yapı değildir?

A) Uvea
B) Macula lutea
C) Choroidea
D) Iris
E) Corpus ciliare

  • Tustime deneme
  • tustime anatomi pdf
  • tustime deneme indir
  • tustime kitap
  • tustime biyokimya pdf
  • tus time
  • Tustime pdf

Tustime Deneme Pdf İndir !

ads